Smernica a rovnica priamky 2x-y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x-5

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 2t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 2.5

Y-posunutie: y0 = q = -5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2361

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 2]

Rovnica osi úsečky: x+2y-7.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad