Smernica a rovnica priamky 4x-y=11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-11

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 2.75

Y-posunutie: y0 = q = -11

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6679

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+4y-15.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 17
Uhol ∠ AOB = 32°54'19″ = 0.5743 rad