Smernica a rovnica priamky x+4y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[7; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+1.75

Normálový tvar rovnice priamky: x+4y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+3
y = -t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = 1.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.6977

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

Stred úsečky AB: M = [5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-19.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (7; 0) ;   |OB| = 7
Skalárny súčin OA .OB = 21
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad