Smernica a rovnica priamky 4x-5y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 1] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x-1.4

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = 4t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 1.75

Y-posunutie: y0 = q = -1.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.0932

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-39.5 = 0


Vektor OA = (3; 1) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 29
Uhol ∠ AOB = 13°34'14″ = 0.2368 rad