Smernica a rovnica priamky 10x+7y=100


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.4286x+14.2857

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+7y-100 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.4286

Smerový uhol priamky: φ = -55°29″ = -0.9601 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 14.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.1923

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 12.2066

Vektor: AB = (7; -10)

Normálový vektor: n = (10; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x-10y+4.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad