Smernica a rovnica priamky 10x+y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[4; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -10x+40

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -10

Smerový uhol priamky: φ = -84°17'22″ = -1.4711 rad

X-posunutie: x0 = 4

Y-posunutie: y0 = q = 40

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9801

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (1; -10)

Normálový vektor: n = (10; 1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-10y+46.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (4; 0) ;   |OB| = 4
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad