Smernica a rovnica priamky 9x+y=37


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -9x+37

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+y-37 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -9

Smerový uhol priamky: φ = -83°39'35″ = -1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 4.1111

Y-posunutie: y0 = q = 37

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.086

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; -9)

Normálový vektor: n = (9; 1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-9y+46 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 59°15'52″ = 1.0344 rad