Smernica a rovnica priamky 7x+y=31


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -7x+31

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -7

Smerový uhol priamky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 4.4286

Y-posunutie: y0 = q = 31

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.3841

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+42 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 36°25'51″ = 0.6358 rad