Smernica a rovnica priamky 7x+2y=41


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3.5x+20.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+2y-41 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+3
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3.5

Smerový uhol priamky: φ = -74°3'17″ = -1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 5.8571

Y-posunutie: y0 = q = 20.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.6318

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; -7)

Normálový vektor: n = (7; 2)

Stred úsečky AB: M = [4; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-7y+37.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 45
Uhol ∠ AOB = 42°20'13″ = 0.7389 rad