Smernica a rovnica priamky 10x+3y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -3.3333x+20

Normálový tvar rovnice priamky: 10x+3y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = -10t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -3.3333

Smerový uhol priamky: φ = -73°18'3″ = -1.2793 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 20

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.747

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (3; -10)

Normálový vektor: n = (10; 3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 3x-10y+36.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad