Smernica a rovnica priamky 8x+3y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2.6667x+18

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+3y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -2.6667

Smerový uhol priamky: φ = -69°26'38″ = -1.212 rad

X-posunutie: x0 = 6.75

Y-posunutie: y0 = q = 18

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.3202

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; -8)

Normálový vektor: n = (8; 3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x-8y+34.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 54°51'57″ = 0.9576 rad