Smernica a rovnica priamky 8x+5y=74


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6x+14.8

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+5y-74 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.6

Smerový uhol priamky: φ = -57°59'41″ = -1.0122 rad

X-posunutie: x0 = 9.25

Y-posunutie: y0 = q = 14.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.844

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; -8)

Normálový vektor: n = (8; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-8y+20.5 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 44
Uhol ∠ AOB = 59°15'52″ = 1.0344 rad