Smernica a rovnica priamky 2x+6y=66


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 10] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+11

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+6y-66 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 33

Y-posunutie: y0 = q = 11

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 10.4355

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.3246

Vektor: AB = (6; -2)

Normálový vektor: n = (2; 6)

Stred úsečky AB: M = [6; 9]

Rovnica osi úsečky: 6x-2y-18 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 107
Uhol ∠ AOB = 31°40'2″ = 0.5527 rad