Smernica a rovnica priamky 2x+7y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2857x+2.8571

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+7y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2857

Smerový uhol priamky: φ = -15°56'43″ = -0.2783 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 2.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.7472

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; -2)

Normálový vektor: n = (2; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 7x-2y-43.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad