Smernica a rovnica priamky 6x-7y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8571x-0.5714

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-7y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 6t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8571

Smerový uhol priamky: φ = 40°36'5″ = 0.7086 rad

X-posunutie: x0 = 0.6667

Y-posunutie: y0 = q = -0.5714

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4339

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; 6)

Normálový vektor: n = (6; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x+6y-75.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 4°58'11″ = 0.0867 rad