Smernica a rovnica priamky 3x-y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[4; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x-7

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = 2.3333

Y-posunutie: y0 = q = -7

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2136

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-14 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (4; 5) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 17°39' = 0.3081 rad