Smernica a rovnica priamky 4x-y=10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 4x-10

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-y-10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 4

Smerový uhol priamky: φ = 75°57'50″ = 1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 2.5

Y-posunutie: y0 = q = -10

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4254

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; 4)

Normálový vektor: n = (4; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x+4y-19.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 22°37'11″ = 0.3948 rad