Smernica a rovnica priamky 6x-y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 6x-16

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 6t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 6

Smerový uhol priamky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 2.6667

Y-posunutie: y0 = q = -16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6304

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x+6y-33.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 28
Uhol ∠ AOB = 29°44'42″ = 0.5191 rad