Smernica a rovnica priamky 8x-3y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.6667x-6

Normálový tvar rovnice priamky: 8x-3y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = 8t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.6667

Smerový uhol priamky: φ = 69°26'38″ = 1.212 rad

X-posunutie: x0 = 2.25

Y-posunutie: y0 = q = -6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.1067

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (3; 8)

Normálový vektor: n = (8; -3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 3x+8y-61.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 25°20'46″ = 0.4424 rad