Smernica a rovnica priamky 3x-4y=1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x-0.25

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-4y-1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+3
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 0.3333

Y-posunutie: y0 = q = -0.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.2

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

Stred úsečky AB: M = [5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-30.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 31
Uhol ∠ AOB = 1°50'51″ = 0.0322 rad