Smernica a rovnica priamky 2x+5y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+3.2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 3.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.9711

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-25.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad