Smernica a rovnica priamky x-5y=-7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x+1.4

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = -7

Y-posunutie: y0 = q = 1.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.3728

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-30 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 13°8'2″ = 0.2292 rad