Smernica a rovnica priamky 2x-5y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4x+0.8

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-5y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = 2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4

Smerový uhol priamky: φ = 21°48'5″ = 0.3805 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 0.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7428

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; 2)

Normálový vektor: n = (2; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+2y-33.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad