Smernica a rovnica priamky x+6y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 2] a B[9; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1667x+2.5

Normálový tvar rovnice priamky: x+6y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1667

Smerový uhol priamky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 15

Y-posunutie: y0 = q = 2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.466

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

Stred úsečky AB: M = [6; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-34.5 = 0


Vektor OA = (3; 2) ;   |OA| = 3.6056
Vektor OB = (9; 1) ;   |OB| = 9.0554
Skalárny súčin OA .OB = 29
Uhol ∠ AOB = 27°21' = 0.4773 rad