Smernica a rovnica priamky x+7y=24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1429x+3.4286

Normálový tvar rovnice priamky: x+7y-24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1429

Smerový uhol priamky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 24

Y-posunutie: y0 = q = 3.4286

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.3941

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-43 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad