Smernica a rovnica priamky 5x-7y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.7143x+0.8571

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-7y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.7143

Smerový uhol priamky: φ = 35°32'16″ = 0.6202 rad

X-posunutie: x0 = -1.2

Y-posunutie: y0 = q = 0.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6975

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; 5)

Normálový vektor: n = (5; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+5y-73 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 6°20'25″ = 0.1107 rad