Smernica a rovnica priamky 5x-y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x-12

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 2.4

Y-posunutie: y0 = q = -12

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.3534

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-31 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 36
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad