Smernica a rovnica priamky 5x-3y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6667x-2

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-3y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6667

Smerový uhol priamky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutie: x0 = 1.2

Y-posunutie: y0 = q = -2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.029

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-41 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad