Smernica a rovnica priamky 3x-4y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x+0.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-4y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+3
y = 3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = -1

Y-posunutie: y0 = q = 0.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; 3)

Normálový vektor: n = (3; -4)

Stred úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+3y-33.5 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 39
Uhol ∠ AOB = 4°23'55″ = 0.0768 rad