Smernica a rovnica priamky x+5y=18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2x+3.6

Normálový tvar rovnice priamky: x+5y-18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2

Smerový uhol priamky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 18

Y-posunutie: y0 = q = 3.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.5301

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-25 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad