Smernica a rovnica priamky 3x-5y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x+1.2

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = 3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 1.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.029

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-41 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad