Smernica a rovnica priamky 5x-6y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 3] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x+0.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = -0.6

Y-posunutie: y0 = q = 0.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3841

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-63.5 = 0


Vektor OA = (3; 3) ;   |OA| = 4.2426
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 51
Uhol ∠ AOB = 3°21'59″ = 0.0588 rad