Smernica a rovnica priamky 4x+7y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 4] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5714x+5.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+7y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5714

Smerový uhol priamky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 5.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9614

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-37.5 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad