Smernica a rovnica priamky 2x+7y=34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 4] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2857x+4.8571

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+7y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2857

Smerový uhol priamky: φ = -15°56'43″ = -0.2783 rad

X-posunutie: x0 = 17

Y-posunutie: y0 = q = 4.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.6703

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; -2)

Normálový vektor: n = (2; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 7x-2y-39.5 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 38
Uhol ∠ AOB = 41°49'13″ = 0.7299 rad