Smernica a rovnica priamky x+7y=31


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 4] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1429x+4.4286

Normálový tvar rovnice priamky: x+7y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1429

Smerový uhol priamky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 31

Y-posunutie: y0 = q = 4.4286

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.3841

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-42 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 36°25'51″ = 0.6358 rad