Smernica a rovnica priamky 4x-7y=-16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 4] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5714x+2.2857

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-7y+16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5714

Smerový uhol priamky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutie: x0 = -4

Y-posunutie: y0 = q = 2.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.9846

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-69.5 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 62
Uhol ∠ AOB = 14°28'13″ = 0.2526 rad