Smernica a rovnica priamky x-5y=-17


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 4] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x+3.4

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y+17 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = -17

Y-posunutie: y0 = q = 3.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.334

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-32 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 44
Uhol ∠ AOB = 21°7'29″ = 0.3687 rad