Smernica a rovnica priamky 4x-5y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 4] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x+1.6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = 4t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = -2

Y-posunutie: y0 = q = 1.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2494

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-51.5 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 56
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad