Smernica a rovnica priamky x-6y=-21


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 4] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+3.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+21 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -21

Y-posunutie: y0 = q = 3.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.4524

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [6; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-40.5 = 0


Vektor OA = (3; 4) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 47
Uhol ∠ AOB = 24°4'32″ = 0.4202 rad