Smernica a rovnica priamky 4x+7y=47


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 5] a B[10; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5714x+6.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+7y-47 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5714

Smerový uhol priamky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 11.75

Y-posunutie: y0 = q = 6.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8296

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-33.5 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (10; 1) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 35
Uhol ∠ AOB = 53°19'32″ = 0.9307 rad