Smernica a rovnica priamky x-7y=-32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 5] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x+4.5714

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y+32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = -32

Y-posunutie: y0 = q = 4.5714

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.5255

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-51 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 28°4'21″ = 0.49 rad