Smernica a rovnica priamky 3x-7y=-26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 5] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4286x+3.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-7y+26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = 3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4286

Smerový uhol priamky: φ = 23°11'55″ = 0.4049 rad

X-posunutie: x0 = -8.6667

Y-posunutie: y0 = q = 3.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.414

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; 3)

Normálový vektor: n = (3; -7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+3y-65 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 20°22'35″ = 0.3556 rad