Smernica a rovnica priamky 4x+y=17


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 5] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+17

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+3
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 4.25

Y-posunutie: y0 = q = 17

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.1231

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x-4y+8.5 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 17
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad