Smernica a rovnica priamky 2x+3y=21


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 5] a B[6; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.6667x+7

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+3y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.6667

Smerový uhol priamky: φ = -33°41'24″ = -0.588 rad

X-posunutie: x0 = 10.5

Y-posunutie: y0 = q = 7

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8244

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; -2)

Normálový vektor: n = (2; 3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 3x-2y-5.5 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (6; 3) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad