Smernica a rovnica priamky x-6y=-27


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 5] a B[9; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x+4.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y+27 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+3
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = -27

Y-posunutie: y0 = q = 4.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.4388

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [6; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-41.5 = 0


Vektor OA = (3; 5) ;   |OA| = 5.831
Vektor OB = (9; 6) ;   |OB| = 10.8167
Skalárny súčin OA .OB = 57
Uhol ∠ AOB = 25°20'46″ = 0.4424 rad