Smernica a rovnica priamky 4x+7y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5714x+7.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+7y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5714

Smerový uhol priamky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 13.5

Y-posunutie: y0 = q = 7.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.6979

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-29.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 52°7'30″ = 0.9098 rad