Smernica a rovnica priamky 2x+7y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2857x+6.8571

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+7y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+3
y = -2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2857

Smerový uhol priamky: φ = -15°56'43″ = -0.2783 rad

X-posunutie: x0 = 24

Y-posunutie: y0 = q = 6.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.5933

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; -2)

Normálový vektor: n = (2; 7)

Stred úsečky AB: M = [6.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 7x-2y-35.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 54
Uhol ∠ AOB = 41°38'1″ = 0.7266 rad