Smernica a rovnica priamky 3x+2y=21


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[5; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.5x+10.5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+2y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+3
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.5

Smerový uhol priamky: φ = -56°18'36″ = -0.9828 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = 10.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8244

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (2; -3)

Normálový vektor: n = (3; 2)

Stred úsečky AB: M = [4; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-3y+5.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (5; 3) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 33
Uhol ∠ AOB = 32°28'16″ = 0.5667 rad