Smernica a rovnica priamky x+3y=21


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+7

Normálový tvar rovnice priamky: x+3y-21 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+3
y = -t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 21

Y-posunutie: y0 = q = 7

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.6408

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-8 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 23°37'46″ = 0.4124 rad