Smernica a rovnica priamky 6x+5y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[3; 6] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.2x+9.6

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+5y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+3
y = -6t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.2

Smerový uhol priamky: φ = -50°11'40″ = -0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 9.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.1458

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; -6)

Normálový vektor: n = (6; 5)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-6y-9.5 = 0


Vektor OA = (3; 6) ;   |OA| = 6.7082
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad